Bemutatkozás

A Tiszáninneni Református Egyházkerület, mint fenntartó 315 250 000 Ft támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Keretében ahhoz a projekthez, melynek alapvető célja a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban kialakítandó korszerű komplex természettudományos laboratóriumi központ.

A támogatás segítségével a Lévayban megteremtjük a versenyképes természettudományos ismeretek oktatásához és elsajátításához szükséges infrastrukturális és szakmai feltételeket. Egy komplex laboratóriumi központ kialakítása valósult meg, amely lehetőséget ad magas színvonalú tehetséggondozására, a mai kor elvárásainak megfelelő szakmai feltételeket és helyet biztosít szakkörök, és emelt szintű érettségire, felvételire felkészítő foglalkozások számára. A korszerű laborban töltött tanórák segítségével várhatóan még több diák kedveli majd meg a természettudományos tárgyakat.

A modern labor előnyeit, az ott tartott érdekes tanórákat és foglalkozásokat nem csak a gimnázium diákja élvezhetik, hanem az együttműködő alapfokú oktatási intézmények diákjai is, ezáltal biztosított az egyenlő esélyű hozzáférés a magas szintű természettudományos képzéshez.

A megvalósítás során korszerűsítésre került egy középiskolai labor, mely elsősorban kémia, fizika, biológia, földrajz kísérletek és mérések elvégzésére alkalmas. A megújult labort a hagyományos tanulókísérleti és demonstrációs eszközökön túl új, interaktív szemléltető eszközökkel, digitális mérőeszközökkel is felszerelték. A kémia és biológia oktatásához megfelelő minőségű és mennyiségű vegyszerek és anyagok kerültek beszerzésre. A korszerű laboratóriumi gyakorlatok levezetésére továbbképzések keretében kaptak felkészítést a laboránsok és a természettudományos végzettségű pedagógusok, szaktanárok. A fejlesztések hatásaként a pedagógusok tudásbázisukat gyarapítva színesebb, látványosabb órákat tarthatnak, így sok diák újra megkedvelheti a természettudományos tárgyakat és javulhat a továbbtanulási arány is ezeken a területeken, többen választják a természettudományos képzéseket a felsőoktatásban. Ez egyaránt vonatkozik a lévays és a bevont általános iskolák tanulóira is.

 

 

Legfontosabb célkitűzéseink:

 • Tanulmányi eredmények javítása, versenyekre, továbbtanulásra való felkészítés.
 • A továbbtanulás irányainak és arányainak javítása.
 • A versenyképes tudás megszerzésének biztosítása a természettudományi területeken.
 • Az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a természettudományos képzés területén.
 • A pedagógusok szakmai-módszertani felkészítése, programok ösztönzése, elterjesztése.
 • Lehetőség biztosítása a tanulóknak képességeik felfedezésére, fejlesztésére a természettudományi tantárgyak területén.
 • A halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott oktatási szolgáltatások minőségének javítása.
 • Esélykülönbségek mérséklése, a természettudományos képzéshez való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.
 • A természettudományos tárgyak oktatásához kapcsolódó jó gyakorlatok elterjesztése a közoktatásban.

Projekt specifikus céljai:

 • A fejlesztés tárgyát képező miskolci Lévay József Református Gimnáziumban megteremteni a versenyképes természettudományos ismeretek elsajátításához szükséges infrastrukturális és szakmai feltételeket.
 • A diákok felkészítése a továbbtanulásra, a sikeres egyetemi és főiskolai felvételire.
 • A tehetséges tanulók tudásának továbbfejlesztése (versenyek, emelt szintű érettségi) a projektbe bevont intézményekben.
 • Kapcsolatfelvétel és együttműködés alapfokú oktatási intézményekkel, általános és középfokú oktatás közti átmenet elősegítése a megfelelő szintű természettudományos ismeretek elsajátításával.
 • A módszertani, tantárgy-pedagógiai kultúra bővítése: projektoktatás, kooperatív tanulás, tömbösített óraszervezés.
 • A pedagógus szakma fejlődésének támogatása pedagógus továbbképzés segítségével.
 • Pedagógusok szakmai-módszertani ismereteinek fejlesztése, felkészítése a laboratóriumban végzett munkára

 

 

A projekt során megvalósuló tevékenységek:

 • természettudományos oktatáshoz kapcsolódó, elsősorban kémia, fizika, biológia, földrajz természettudományos kísérletek és mérések elvégzésére alkalmas középiskolai laboratórium korszerűsítése;
 • a laboratórium működtetése és felszerelése hagyományos tanulókísérleti és demonstrációs, valamint új, interaktív szemléltető eszközökkel, vegyszerekkel és anyagokkal;
 • egy természettudományos-laboratórium vezető és 3 szakképzett laboráns foglalkoztatása;
 • a laboránsok (2 fő) és a laboratóriumi szaktanárok felkészítése (6 fő) egy 120 órás továbbképzés keretében
 • együttműködési megállapodás kötése 15 alapfokú oktatási intézménnyel, melyek rögzített létszámmal és gyakorisággal használják majd a laboratóriumot;
 • a projektbe bevont iskolák természettudományos végzettségű tanárai közül összesen 34 fő felkészítése, a korszerű laboratóriumi gyakorlatok levezetésére előkészítő 30 órás pedagógus továbbképzés keretében;
 • szaktanári segédlet kidolgozása biológia, kémia és fizika tantárgyakból, évfolyamonként 40 tanórányi lefedettséggel, valamint az emelt szintű érettségi összes kísérletével;
 • 300 db tanulói munkafüzet kifejlesztetése;
 • a laboratórium délelőtti foglalkozásai rendjének és a délutánra tervezett szakköri, tehetséggondozást szolgáló vagy a közép és emeltszintű érettségi vizsgára való felkészítő foglalkozások rendjének kidolgozása;
 • a szemléltető, bemutató tanórák, foglalkozások, kísérletek elektronikus dokumentálása, digitális úton korlátlanul és térítésmentesen hozzáférhetővé tétele;
 • szakmai együttműködések kialakítása a TÁMOP-3.1.3-10/2 projektnek a pályázó régiójában működő nyertesével;
 • a laboratórium vezetőjének szakmai együttműködése a többi nyertes pályázóval, szakmai disszeminációs műhelykonferenciák szervezése.